Realizowane projekty

W celu zapewnienia pełnej pomocy rodzinom z małym dzieckiem o zaburzonym rozwoju staramy się pozyskać środki finansowe w ramach różnych programów i konkursów grantowych.

 

 Projekt współfinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań zlecanych >>Konkurs 1/2018<< „Szansa-Rozwój-Niezależność” kwiecień 2019r – marzec 2022r:

„Kompleksowa rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnościami w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom – Maltańskim Ośrodku Wczesnej Interwencji”

dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością przed obowiązkiem szkolnym z województwa małopolskiego. Rejestracja od pn. do pt. 8:00-18:00, tel. 12-424-14-40.

W ramach projektu prowadzone są następujące formy wsparcia:

  • rehabilitacja psychologiczna
  • rehabilitacja pedagogiczna
  • rehabilitacja logopedyczna
  • fizjoterapia
  • terapia integracji sensorycznej (SI)
  • terapia grupowa

Projekt jest realizowany w trybie ambulatoryjnym przez 5 dni w tygodniu przez 12 miesięcy w roku. Rejestracja od pn.-pt. 8:00-18:00, tel. 12-424-14-40.

 


 

  Umowa z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację świadczeń z zakresu rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w  Poradni Logopedycznej i w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci.

 


 

Projekt PFRON „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” przeznaczony na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekujących i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania.

Projekt realizowany od 1 czerwca 2020 do 31 grudnia 2020.

Zasady promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 


 

Projekt Wolontariatu Europejskiego INTEGRart w ramach programu ERASMUS +. Koordynatorem projektu jest Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki (www.dworek.eu), bierze w nim udział 4 wolontariuszy z 3 krajów.

 


Projekt Home therapy for disabled children and training for their families jest finansowany przez Global Found for Forgotten People, Order of Malta i ma na celu wzmocnienie kompetencji rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz bardziej skuteczne działania terapeutyczne dzięki wdrażaniu modelu terapii środowiskowej w rodzinach z małymi dziećmi niepełnosprawnymi. Projekt zakłada prowadzenie terapii w środowisku domowym, a nie w obcej przestrzeni placówki zdrowia. Dzięki naszym działaniom w ramach projektu rodziny są wspierane w miejscu, gdzie jest im ono najbardziej potrzebne, a także najbardziej efektywne ze względu na wiek dziecka, sytuację rodzinną itd.