Procedury organizacji i prowadzenia zajęć w MCP

Procedury organizacji i prowadzenia bezpośrednich zajęć konsultacyjnych w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Procedury organizacji i prowadzenia bezpośrednich zajęć konsultacyjnych dla dzieci na terenie Maltańskiego Centrum zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
 2. Procedury obowiązują terapeutów zatrudnionych w Maltańskim Centrum, rodziców/opiekunów dzieci korzystających z usług Centrum.
 3. Wszyscy terapeuci Maltańskiego Centrum zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich stosowania.
 4. Rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Centrum.
 5. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego, w związku z koniecznością zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz dezynfekcji pomieszczeń, Maltańskie Centrum będzie przyjmowało dzieci wyłącznie w godzinach 8.00-15.30.

 

II.Procedury prowadzenia zajęć w warunkach zagrożenia epidemicznego.

 1. Na czas wprowadzonego stanu epidemii oraz obowiązujących obostrzeń, wytycznych i rekomendacji dyrektor Maltańskiego Centrum może podjąć decyzję o ograniczeniu ilości przyjmowanych pacjentów i ustaleniu nowych grafików zajęć.
 2. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone konsultacje dla dzieci, które przez prowadzących terapeutów zostały wskazane jako wymagające pilnego bezpośredniego kontaktu i których rodzice wyrazili na nie zgodę. W drugiej kolejności zajęcia konsultacyjne zostaną zaplanowane dla pozostałych dzieci.
 3. W związku z ograniczeniem liczebności osób przebywających na terenie placówki oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom/opiekunom i pracownikom zostaje ustalona nowa organizacja pracy Maltańskiego Centrum:
  – zajęcia odbywają się w systemie rotacyjnym, tzn. dzieci i terapeuci oraz pracownicy administracji podzieleni zostają na 2 grupy pracujące wymiennie co 2 tygodnie. Oznacza to, że dziecko korzysta przez 2 tygodnie z zajęć konsultacyjnych w Centrum a kolejne 2 tygodnie korzysta z e-konsultacji,
  – ilość osób przypadająca na jeden gabinet zostaje ograniczona do 3 osób (dziecko, rodzic/opiekun, terapeuta),
  – kontakt z rejestracją jest możliwy wyłącznie drogą telefoniczną 12 4241440 lub mailową rejestracja@maltanskiecentrum.pl,
  – wydawanie dokumentów odbywać się będzie tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikami rejestracji.

 

III. Procedury oceny warunków zdrowotnych rodziców/opiekunów i dzieci przyjmowanych na zajęcia konsultacyjne.

 1. Na zajęcia mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie lub alergię (podniesiona temperatura, kaszel, katar, duszności, objawy żołądkowe).
 2. Na dzień przed zaplanowanym terminem zajęć, z rodzicem/opiekunem zostanie przeprowadzony przez pracownika rejestracji wywiad telefoniczny, którego celem jest ustalenie występowania u danej osoby objawów choroby lub ryzyka narażenia na chorobę. W tym celu zostanie wykorzystana „Ankieta wstępnej kwalifikacji”.
 3. W dniu wyznaczonych zajęć konsultacyjnych rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania ankiety aktualizacyjnej.
 4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia zgody na pomiar temperatury swojego ciała oraz dziecka przed wejściem do budynku Maltańskiego Centrum a także w trakcie zajęć w razie wystąpienia objawów choroby.
 5. W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka lub jego rodzica/opiekuna powyżej 37oC, dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia.
 6. W razie wystąpienia podczas zajęćobjawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, duszności, gorączki, objawów żołądkowych konsultacja zostanie natychmiast przerwana a rodzic/opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Centrum.
 7. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, rodzice/opiekunowie dziecka zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych pracownikom rejestracji Centrum.

 

IV. Procedury przyprowadzania dzieci na zajęcia konsultacyjne i ich odbierania oraz przebywania na terenie Centrum.

 1. Zakwalifikowane na zajęcia konsultacyjne dzieci mogą być przyprowadzane do Centrum wyłącznie na czas zajęć (na 10 minut przed ich rozpoczęciem), w ustalonych godzinach zgodnych z aktualnie obowiązującym grafikiem.
 2. W oczekiwaniu na wejście do Centrum rodzice/opiekunowie zobowiązani są do utrzymania bezpiecznego dystansu społecznego, czyli odległości 2 metrów między innymi oczekującymi.
 3. Przed wejściem do budynku pracownik Centrum wykona pomiar temperatury ciała dziecka i jego rodzica/opiekuna. W razie podwyższonej temperatury jednego z nich dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku pomiaru temperatury rodzic/opiekun dziecka otrzyma do wypełnienia „Ankietę aktualizacyjną”, następnie oboje zostaną zobowiązani do dezynfekcji rąk.
 4. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do noszenia maseczek.
 5. Podczas trwania zajęć rodzic/opiekun jest zobowiązany oczekiwać na dziecko w poczekalni w wyznaczonych sektorach.
 6. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun towarzyszy dziecku w czasie zajęć zobowiązany jest do noszenia maseczki, utrzymania bezpiecznego dystansu oraz stosowania się do zakazu używania telefonu komórkowego.
 7. Do odwołania, na terenie placówki obowiązuje zakaz karmienia i pojenia dzieci.

 

V. Procedury prowadzenia zajęć konsultacyjnych.

 1. Do pracy przystępują pracownicy zdrowi bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Do pracy –poza uzasadnionymi wyjątkami –nie będą angażowani pracownicy znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka (powyżej 60 roku życia oraz o obniżonej odporności).
 3. Terapeuci zobowiązani są do korzystania z środków ochrony osobistej: maseczek lub przyłbic, podkładów papierowych, a w razie potrzeby fartuchów i rękawiczek.
 4. Terapeuta po przybyciu do miejsca pracy zobowiązany jest do zmiany stroju. Strój codziennie wymieniany jest na czysty. Ze względu na konieczność dezynfekcji rąk do łokcia wymagane są koszulki z krótkim rękawem.
 5. Przed przystąpieniem do zajęć terapeuta zobowiązany jest do zdjęcia wszelkiej biżuterii i zegarków.
 6. Podczas konsultacji terapeuta utrzymuje bezpieczny dystans w stosunku do rodzica/opiekuna.
 7. Terapeuta podczas zajęć korzysta wyłącznie ze sprzętu, pomocy i zabawek znajdujących się na wyposażeniu gabinetu.
 8. Po zakończonych zajęciach podczas 30-minutowej przerwy terapeuta zobowiązany jest do:
 • zdezynfekowania używanych powierzchni i sprzętu oraz wszystkich przedmiotów, z którymi dziecko i jego rodzic/opiekun mieli kontakt w czasie zajęć,
 • odłożenia zdezynfekowanych zabawek do pojemnika (w przypadku kolejnego dziecka korzysta z nowego zestawu zabawek),
 • wywietrzenia pomieszczenia,
 • zmiany środków ochrony osobistej i dezynfekcji rąk do łokci.
 1. Dokumentowanie przebiegu zajęć odbywa się nadal zdalnie w formie cotygodniowych raportów.
 • Terapeuci kończą zajęcia punktualnie bez możliwości konsultacji z rodzicami/opiekunami na korytarzu.

 

VI. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika.

 1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi. W przypadku występowania niepokojących objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłoczne odsunięcie go od pracy i odesłanie transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Rejestracja wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci oraz powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną pod nr tel.: 12 684 40 33, do zaleceń której wszyscy mają obowiązek się stosować.
 3. Do momentu transportu pracownik, u którego pojawiły się niepokojące objawy przebywa w specjalnie przystosowanym do tego celu gabinecie 12P.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
 5. Po nieobecności w pracy z powodu zakażenia koronawirusem (COVID -19) pracownicy zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do pełnienia obowiązków służbowych na terenie Centrum.
 6. W przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia koronawirusem, pracownik rejestracji niezwłocznie sporządza listę osób, które w tym samym czasie mogły przebywać na terenie Centrum z osobą podejrzaną o zakażenie i przekazuje tę listę odpowiedniemu inspektorowi sanitarnemu.
 7. Rodzice/opiekunowie i pracownicy są zobowiązani zgłosić informację o podejrzeniu, stwierdzeniu zakażenia koronawirusem lub odbywaniu kwarantanny na całodobowy numer alarmowy 793 809 514.

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązują w Maltańskim Centrum od dnia 1 czerwca 2020 roku do czasu ich odwołania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *