Klauzula informacyjna

  Szanowni Państwo,

  w związku z epidemią spowodowaną wirusem COVID – 19 i wynikająca z tego koniecznością prowadzenia terapii za pośrednictwem nośników teleinformatycznych pragniemy Państwa poinformować, że wysyłane przez Państwa dane dotyczące dziecka w postaci nagrań, czy skanów dokumentów jest absolutnie dobrowolne i nie ma takiego obowiązku. Jest to jedna z form teleporadnictwa ułatwiająca konsultacje , czy diagnozę. Jeśli jednak zdecydują się Państwo również na taką formę wsparcia wówczas dane takie, przed wysłaniem do terapeuty, mogą Państwo zaszyfrować (za pomocą np. programu 7-zip) po wcześniejszym ustaleniu hasła z terapeutą (najlepiej drogą telefoniczną), który ma być odbiorcą tych danych.

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest ZWIĄZEK POLSKICH KAWALERÓW MALTAŃSKICH SUWERENNEGO RYCERSKIEGO ZAKONU SZPITALNIKÓW ŚWIĘTEGO JANA JEROZOLIMSKIEGO ZWANEGO RODYJSKIM I MALTAŃSKIM, Al. Kasztanowa  4A  , 31-532 Kraków, tel. 12 42 41 440 ,                      e-mail.: biuro@maltanskiecentrum.pl .

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych i jest nim Pani Agata Hiro-Szyba, z którą we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem  poczty elektronicznej pod adresem : iod@maltanskiecentrum.pl.

  3. Państwa dane osobowe w postaci:

  » nagrań przesyłanych na potrzeby udzielenia teleporady przetwarzane będą wyłącznie przez terapeutę prowadzącego terapię w celach omówienia kwestii związanych z terapią dziecka,

  » dokumentów przesyłanych przez Państwa a dotyczących aktualnego stanu zdrowia dziecka będą przetwarzane poprzez dołączenie ich do dokumentacji dziecka znajdującej się w Maltańskim Centrum Pomocy.

  4. Pani/Pana dane osobowe w postaci:

  » Nagrań przechowywane będą jedynie na czas trwania kwarantanny spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz wynikającej z tego faktu konieczności prowadzenia terapii w postaci teleporady. Po tym okresie zostaną skasowane.

  » Dokumenty przechowywane będą przez cały okres trwania terapii a także po jej zakończeniu przez okres 20 lat a w przypadku dzieciktóre nie ukończyły 2 roku życia 22 lata.

  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  » Nagrania – jedynie terapeuta prowadzący zajęcia w postaci teleporady

  » Dokumentacja – wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów.

  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

  8. Podanie danych osobowych jest dobrowo

  ZakonMaltański

  al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
  12 424 14 40

  Tu też jesteśmy!

  \r\n
  CentrumMaltanskie

  \
  CentrumMaltanskie
  \r\n
  Skip to content