Aktualności

Aktualizacja procedur organizacji zajęć

01/10/2021 


Szanowni Państwo,

publikujemy aktualizację procedur organizacji i prowadzenia zajęć w naszym Centrum. Procedury organizacji i prowadzenia zajęć w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19. 

I. Postanowienia ogólne.

 

 1. Procedury organizacji i prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci na terenie Maltańskiego Centrum zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Procedury obowiązują terapeutów zatrudnionych w Maltańskim Centrum oraz rodziców/opiekunów dzieci korzystających z usług Centrum.
 3. Wszyscy terapeuci Maltańskiego Centrum zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich stosowania.
 4. Rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Centrum.

 

II. Procedury prowadzenia zajęć w warunkach zagrożenia epidemicznego.

 

 1. Na czas wprowadzonego stanu epidemii oraz obowiązujących obostrzeń, wytycznych i rekomendacji dyrektor Maltańskiego Centrum może podjąć decyzję o ograniczeniu ilości przyjmowanych pacjentów i ustaleniu nowych grafików zajęć.
 2. W związku z ograniczeniem liczebności osób przebywających na terenie placówki oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom/opiekunom i pracownikom zostaje ustalona nowa organizacja pracy Maltańskiego Centrum:
 • na teren Maltańskiego Centrum może wejść z dzieckiem wyłącznie jeden opiekun,
 • ilość osób przypadająca na jeden gabinet zostaje ograniczona do 3 osób (dziecko, rodzic/opiekun, terapeuta).

 

III. Procedury oceny warunków zdrowotnych rodziców/opiekunów i dzieci przyjmowanych na zajęcia.

 

 1. Na zajęcia mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie lub alergie (podniesiona temperatura, kaszel, katar, duszności, objawy żołądkowe).
 2. W razie zaobserwowania objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, duszności, gorączki, objawów żołądkowych dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia lub zostaną one przerwane, a rodzic/opiekun wraz dzieckiem zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Centrum.
 3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia zgody na pomiar temperatury swojego ciała oraz dziecka przed wejściem do budynku Maltańskiego Centrum a także w trakcie zajęć w razie wystąpienia objawów choroby.
 4. W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka lub jego rodzica/opiekuna powyżej 37,1oC, dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia.
 5. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, rodzice/opiekunowie dziecka zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych pracownikom rejestracji Centrum

 

IV. Procedury przyprowadzania dzieci na zajęcia i ich odbierania oraz przebywania na terenie Centrum.

 

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Centrum wyłącznie na czas zajęć (na 10 minut przed ich rozpoczęciem), w ustalonych godzinach zgodnych z aktualnie obowiązującym grafikiem.
 2. W oczekiwaniu na wejście do Centrum rodzice/opiekunowie zobowiązani są do utrzymania bezpiecznego dystansu społecznego, czyli odległości 2 metrów między innymi oczekującymi.
 3. Po wejściu do budynku dziecko wraz z opiekunem zobowiązani do dezynfekcji rąk.
 4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do noszenia atestowanych maseczek chirurgicznych lub N95 (FFP2) zakrywających usta i nos. W razie potrzeby istnieje możliwość nabycia maseczki w rejestracji.
 5. Rodzic/opiekun pozostający na terenie Centrum zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń określających dopuszczalną liczbę osób w danym korytarzu.
 6. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun towarzyszy dziecku w czasie zajęć zobowiązany jest do noszenia maseczki chirurgicznej (lub N95) zakrywając usta i nos, utrzymania bezpiecznego dystansu oraz stosowania się do zakazu używania telefonu komórkowego.

 

V. Procedury prowadzenia zajęć.

 

 1. Do pracy przystępują pracownicy zdrowi bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Terapeuci zobowiązani są do korzystania z środków ochrony osobistej.
 3. Przed przystąpieniem do zajęć terapeuta zobowiązany jest do zdjęcia wszelkiej biżuterii i zegarków.
 4. Podczas zajęć terapeuta utrzymuje bezpieczny dystans w stosunku do rodzica/opiekuna.
 5. Terapeuta podczas zajęć korzysta wyłącznie ze sprzętu, pomocy i zabawek znajdujących się na wyposażeniu gabinetu.
 6. Po zakończonych zajęciach terapeuta zobowiązany jest do:
 • zdezynfekowania używanych powierzchni i sprzętu, klamek oraz wszystkich przedmiotów, z którymi dziecko i jego rodzic/opiekun mieli kontakt w czasie zajęć
 • odłożenia używanych zabawek do pojemnika do dezynfekcji (w przypadku kolejnego dziecka korzysta z nowego zestawu zabawek),
 • wywietrzenia pomieszczenia,
 • zmiany środków ochrony osobistej i dezynfekcji rąk.
 1. Dokumentowanie przebiegu zajęć odbywa się elektronicznie, a frekwencja przekazywana jest do rejestracji.
 2. Terapeuci kończą zajęcia punktualnie bez możliwości jakichkolwiek rozmów z rodzicami/opiekunami na korytarzu.

 

Zaktualizowane procedury bezpieczeństwa obowiązują w Maltańskim Centrum od dnia 1 października 2021 roku do czasu ich odwołania.

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content