Procedury organizacji i prowadzenia zajęć w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

I. Postanowienia ogólne.

 1. Procedury organizacji i prowadzenia bezpośrednich zajęć konsultacyjnych dla dzieci na terenie Maltańskiego Centrum zostały opracowane z uwzględnieniem Wytycznych Epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.
 2. Procedury obowiązują terapeutów zatrudnionych w Maltańskim Centrum oraz rodziców/opiekunów dzieci korzystających z usług Centrum.
 3. Wszyscy terapeuci Maltańskiego Centrum zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z procedurami i bezwzględnego ich stosowania.
 4. Rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przed przyprowadzeniem dziecka do Centrum.

 

II. Procedury prowadzenia zajęć w warunkach zagrożenia epidemicznego.

 1. Na czas wprowadzonego stanu epidemii oraz obowiązujących obostrzeń, wytycznych i rekomendacji dyrektor Maltańskiego Centrum może podjąć decyzję o ograniczeniu ilości przyjmowanych pacjentów i ustaleniu nowych grafików zajęć.
 2. W związku z ograniczeniem liczebności osób przebywających na terenie placówki oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom/opiekunom i pracownikom zostaje ustalona nowa organizacja pracy Maltańskiego Centrum:

– zajęcia odbywają się w systemie hybrydowym,

– na teren Maltańskiego Centrum może wejść z dzieckiem wyłącznie jeden opiekun,

– ilość osób przypadająca na jeden gabinet zostaje ograniczona do 3 osób (dziecko, rodzic/opiekun, terapeuta),

– kontakt z rejestracją jest możliwy wyłącznie drogą telefoniczną 124241440 lub mailową rejestracja@maltanskiecentrum.pl,

– wydawanie dokumentów odbywać się będzie tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikami rejestracji.

 

III. Procedury oceny warunków zdrowotnych rodziców/opiekunów i dzieci przyjmowanych
na zajęcia.

 1. Na zajęcia mogą być przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną, przeziębienie lub alergie (podniesiona temperatura, kaszel, katar, duszności, objawy żołądkowe).
 2. W dniu wyznaczonych zajęć rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania ankiety kwalifikującej.
 3. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do wyrażenia zgody na pomiar temperatury swojego ciała oraz dziecka przed wejściem do budynku Maltańskiego Centrum a także w trakcie zajęć w razie wystąpienia objawów choroby.
 4. W przypadku podwyższonej temperatury u dziecka lub jego rodzica/opiekuna powyżej 37,1oC, dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia.
 5. W razie wystąpienia podczas zajęć objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, duszności, gorączki, objawów żołądkowych konsultacja zostanie natychmiast przerwana a rodzic/opiekun zobowiązany jest do natychmiastowego opuszczenia Centrum.
 6. W związku z koniecznością szybkiego kontaktowania się, rodzice/opiekunowie dziecka zostają zobowiązani do podania aktualnych numerów telefonów i adresów mailowych pracownikom rejestracji Centrum

 

IV. Procedury przyprowadzania dzieci na zajęcia i ich odbierania oraz przebywania
na terenie Centrum.

 1. Dzieci mogą być przyprowadzane do Centrum wyłącznie na czas zajęć (na 10 minut przed ich rozpoczęciem), w ustalonych godzinach zgodnych z aktualnie obowiązującym grafikiem.
 2. W oczekiwaniu na wejście do Centrum rodzice/opiekunowie zobowiązani są do utrzymania bezpiecznego dystansu społecznego, czyli odległości 2 metrów między innymi oczekującymi.
 3. Przed wejściem do budynku pracownik Centrum wykona pomiar temperatury ciała dziecka i jego rodzica/opiekuna. W razie podwyższonej temperatury jednego z nich dziecko nie zostanie przyjęte na zajęcia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku pomiaru temperatury rodzic/opiekun dziecka otrzyma do wypełnienia „Ankietę kwalifikacyjną”, następnie oboje zostaną zobowiązani do dezynfekcji rąk.
 4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do noszenia atestowanych maseczek chirurgicznych lub N95 (FFP2) zakrywających usta i nos. W razie potrzeby istnieje możliwość nabycia maseczki przy stanowisku sanitarnym.
 5. Rodzic/opiekun pozostający na terenie Centrum zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń określających dopuszczalną liczbę osób w danym korytarzu.
 6. W przypadku, kiedy rodzic/opiekun towarzyszy dziecku w czasie zajęć zobowiązany jest do noszenia maseczki chirurgicznej (lub N95) zakrywając usta i nos, utrzymania bezpiecznego dystansu oraz stosowania się do zakazu używania telefonu komórkowego.

 

V. Procedury prowadzenia zajęć.

 1. Do pracy przystępują pracownicy zdrowi bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. Terapeuci zobowiązani są do korzystania z środków ochrony osobistej: maseczek, podkładów papierowych, a w razie potrzeby fartuchów i rękawiczek.
 3. Terapeuta po przybyciu do miejsca pracy zobowiązany jest do zmiany stroju. Strój codziennie wymieniany jest na czysty. Ze względu na konieczność dezynfekcji rąk do łokcia wymagane są koszulki z krótkim rękawem.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć terapeuta zobowiązany jest do zdjęcia wszelkiej biżuterii i zegarków.
 5. Podczas zajęć terapeuta utrzymuje bezpieczny dystans w stosunku do rodzica/opiekuna.
 6. Terapeuta podczas zajęć korzysta wyłącznie ze sprzętu, pomocy i zabawek znajdujących się na wyposażeniu gabinetu.
 7. Po zakończonych zajęciach terapeuta zobowiązany jest do:
 • zdezynfekowania używanych powierzchni i sprzętu, klamek oraz wszystkich przedmiotów, z którymi dziecko i jego rodzic/opiekun mieli kontakt w czasie zajęć
 • odłożenia używanych zabawek do pojemnika do dezynfekcji (w przypadku kolejnego dziecka korzysta z nowego zestawu zabawek),
 • wywietrzenia pomieszczenia,
 • zmiany środków ochrony osobistej i dezynfekcji rąk do łokci.

8. Dokumentowanie przebiegu zajęć odbywa się elektronicznie, a frekwencja przekazywana jest w formie cotygodniowych raportów.

9. Terapeuci kończą zajęcia punktualnie bez możliwości jakichkolwiek rozmów z rodzicami/opiekunami na korytarzu.

 

VI. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika. 

 1. Do pracy powinni zgłaszać się pracownicy zdrowi. W przypadku występowania niepokojących objawów powinni pozostać w domu i powiadomić dyrekcję Centrum.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem następuje niezwłoczne odsunięcie go od pracy i odesłanie transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).
 3. Do momentu transportu, pracownik, u którego pojawiły się niepokojące objawy przebywa w swoim gabinecie.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu odkażaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, blaty, uchwyty itp.).
 5. W przypadku stwierdzonego zakażenia koronawirusem u dziecka rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie terapeutę, z którym dziecko miało kontakt lub rejestrację.
 6. Dzieci, które miały kontakt z pracownikiem chorym, bądź podejrzanym o zakażenie koronawirusem
  w ciągu kolejnych 10 dni będą miały zajęcia w trybie zdalnym.

 

Zaktualizowane procedury bezpieczeństwa obowiązują w Maltańskim Centrum od dnia 1 marca 2021 roku do czasu ich odwołania.

ZakonMaltański

al. Kasztanowa 4a, 30-224 Kraków
12 424 14 40

Tu też jesteśmy!

\r\n
CentrumMaltanskie

\
CentrumMaltanskie
\r\n
Skip to content